TAKEMITSU: Flock Descends into the Pentagonal Garden (A)

 TORU TAKEMITSU
     
1  Tori wa hoshigata no niwa ni oriru (A Flock Descends into the Pentagonal Garden) 12:40
 Tadaaki Otaka Conductor
     
2  Yume no toki (Dreamtime) 14:31
 Tadaaki Otaka Conductor
     
3  Star-Isle 7:56
 Tadaaki Otaka Conductor
     
 Orion to Pureadesu (Orion and Pleiades)  
4 I. Orion 11:45
 Paul Watkins Soloist
5 II. and 4:56
 Paul Watkins Soloist
6 III. Pleiades 8:59
 Paul Watkins Soloist
 Otaka, Tadaaki