LINDBERG, C.: Kundraan / The Wild Rose / CHUNG, Yiu Kwong: Recueillement (Trombone Fantasy) (C. Lindberg, Taipei Chinese Orchestra, En Shao)

     
     
 YIU-KWONG CHUNG
1  Mongolian Fantasy 15:05
 En Shao Soloist
     
2  Cursing General Cao Cao (arr. Yiu-Kwong Chung for trombone and Chinese orchestra) 7:52
 Tsui-Yu Ma Soloist
     
 CHRISTIAN LINDBERG
3  The Wild Rose 10:55
 Christian Lindberg Soloist
     
 YIU-KWONG CHUNG
4  Recueillement 12:11
 Christian Lindberg Soloist
     
 CHRISTIAN LINDBERG
5  Kundraan (arr. Chunquan Qu for trombone and Chinese orchestra) 19:19
 Christian Lindberg Soloist
 Shao, En