SOFIA GUBAIDULINA
 'Stimmen Verstummen' Symphony in Twelve Movements 34:01  
1 I I 1:38
2 II II 2:06
3 III III 0:56
4 IV IV 2:01
5 V V 0:39
6 VI VI 4:25
7 VII VII 0:30
8 VIII VIII 11:07
9 IX IX 0:56
10 X X 1:39
11 XI XI 1:53
12 XII XII 6:11
13  Stufen 18:02
   
  Gennady Rozhdestvensky - narrator  
   
 Gennady Rozhdestvensky
  29-30 March 1993