PHILIPPE DE MONTE (1521-1603)
   
  Mass 'Si ambulavero' and Motets  
   
1  Miserere mei à 5 3:57
2  Peccavi super numerum à 6 6:50
3  Missa Si ambulavero: Kyrie à 6 2:53
4  Missa Si ambulavero: Gloria à 6 5:43
5  Super flumina Babylonis à 8 5:57
6  Domine, quid multiplicati sunt à 5 5:50
7  Missa Si ambulavero: Credo à 6 8:28
8  Spes humani generis à 6 3:26
9  Domine Jesu Christe à 6 4:17
10  Angelus Domini descendit de caelo à 6 5:33
11  Missa Si ambulavero: Sanctus à 6 1:55
12  Missa Si ambulavero: Benedictus à 6 1:49
13  Missa Si ambulavero: Agnus Dei à 6 2:18
14  Hodie, dilectissimi, omnium sanctorum à 8 6:07
 Edward Higginbottom
  31 March, 1 & 2 April 1998