BACH, J.S.: Goldberg Variations, BWV 988 (arr. B. Labadie) (Les Violons du Roy, Labadie)

     
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
 Goldberg Variations, BWV 988 (arr. B. Labadie)  
1 Aria 4:11
     
2 Variation 1: a 1 Clav. 1:57
     
3 Variation 2: a 1 Clav. 1:33
     
 BERNARD LABADIE
4 Variation 3: Canone all'Unisuono a 1 Clav. 2:28
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
5 Variation 4: a 1 Clav. 1:03
     
6 Variation 5: a 1 Ovvero 2 Clav. 1:43
     
 BERNARD LABADIE
7 Variation 6: Canone alla Seconda. a 1 Clav. 1:25
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
8 Variation 7: a 1 o vero 2 Clav. 2:13
     
 BERNARD LABADIE
9 Variation 8: a 2 Clav. 1:57
     
10 Variation 9: Canzone alla Terza. a 1 Clav. 1:43
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
11 Variation 10: Fughetta a 1 Clav. 1:29
     
12 Variation 11: a 2 Clav. 2:27
     
13 Variation 12: Canone alla Quarta a 1 Clav. 2:04
     
14 Variation 13: a 2 Clav. 6:18
     
 BERNARD LABADIE
15 Variation 14: a 2 Clav. 2:11
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
16 Variation 15: Canone alla Quinta a 1 Clav. 4:07
     
17 Variation 16: Ouverture a 1 Clav. 2:47
     
18 Variation 17: a 2 Clav. 2:27
     
19 Variation 18: Canone alla Sexta a 1 Clav. 1:34
     
20 Variation 19: a 1 Clav. 1:52
     
 BERNARD LABADIE
21 Variation 20: a 2 Clav. 2:15
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
22 Variation 21: Canone alla Settima a 1 Clav. 2:17
     
23 Variation 22: a 1 Clav. 1:14
     
24 Variation 23: a 2 Clav. 2:41
     
25 Variation 24: Canone all'Ottava a 1 Clav. 2:20
     
 BERNARD LABADIE
26 Variation 25: a 2 Clav. 5:40
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
27 Variation 26: a 2 Clav. 2:11
     
 BERNARD LABADIE
28 Variation 27: Canone alla Nona a 2 Clav. 2:22
     
 JOHANN SEBASTIAN BACH
29 Variation 28: a 2 Clav. 3:02
     
30 Variation 29: a 1 Ovvero 2 Clav. 2:23
     
31 Variation 30: Quodlibet a 1 Clav. 1:39
     
32 Aria da capo e Fine 4:14
     
 Bernard Labadie Conductor
 Labadie, Bernard