NORMAN, Chris: Highlands

     
     
  TRADITIONAL
1  Thig an smeorach as t-earrach (arr. E. McGuire) 2:47
 Fernando Hasaj Soloist
     
2  Dheanainn sugradh ris an nighinn duibh (arr. E. McGuire) 1:25
 Chris Norman Soloist
     
 EDWARD MCGUIRE
3  Oran a' Chiora (arr. E. McGuire) 2:32
 Fernando Hasaj Soloist
     
  TRADITIONAL
4  Fluich an oidhche (arr. E. McGuire) 1:12
 Chris Norman Soloist
     
 EDWARD MCGUIRE
5  O cait an caidil an ribhinn an nochd? (arr. E. McGuire) 2:34
 Chris Norman Soloist
     
  TRADITIONAL
6  Oh' falbh mo run 's dh'fhag e'n cala (arr. E. McGuire) 1:30
 Fernando Hasaj Soloist
     
7  Slionar eubh' agus iolach (arr. E. McGuire) 2:10
 Chris Norman Soloist
     
 EDWARD MCGUIRE
8  Tionndaidh am bata (arr. E. McGuire) 2:36
 Fernando Hasaj Soloist
     
 BRIAN CHRISTOPHER PACKHAM
 Cape Breton Concerto  
9 I. Allegro 5:46
 Chris Norman Soloist
     
10 II. Andante 4:39
 Fernando Hasaj Soloist
     
11 III. Allegro con moto 4:21
 Chris Norman Soloist
     
 HAMILTON HARTY
12  In Ireland (arr. B.C. Packham) 9:27
 Fernando Hasaj Soloist
     
  TRADITIONAL
 South American Suite (arr. B.C. Packham)  
13 I. Death of the Incas 4:23
 Chris Norman Soloist
     
 BRIAN CHRISTOPHER PACKHAM
14 II. Dance of the Coyas 3:07
 Fernando Hasaj Soloist
     
15 III. Columbito Tecumano 2:40
 Fernando Hasaj Soloist
 Hasaj, Fernando