KLEZMER Sandanski's Chicken

     
     
  TRADITIONAL
1  Odessa Bulgar: Dem Monastrishter Rebns Khosidl 4:10
     
2  Kopanitsa 3:58
     
3  Greek Tune 3:59
     
4  Mahmutkoy Karsilamasi 4:21
     
5  Bavno Oro 4:20
     
6  Karnobatski 4:58
     
7  Dem Rebns Nign 5:24
     
8  Nikolaev Bulgar 2:55
     
9  Krivo Sadovsko 0:35
     
10  Amarantos 4:56
     
11  Bublinkies 3:09
     
12  Syrian Tune 3:30
     
13  Sandansko Horo 2:31
     
14  Europeyishe Kolomeyke 3:43
     
15  Doina 4:11
     
 JIM MARCOVITCH
16  Wedding Song 4:53
     
  She'koyokh Klezmer Ensemble Ensemble