Organ Recital: Marshall, Kimberly - SCHLICK, A. / KOTTER, H. / HOFHAIMER, P. / PAUMANN, C. / ISAAC, H. (The First Printed Organ Music)

     
     
 ARNOLT SCHLICK
1  Tabulaturen etlicher lobgesang und lidlein uff die orgeln un lauten 2:03
 Kimberly Marshall Soloist
     
 
2  Salve Regina 0:18
 Syke Hart Soloist
     
 ARNOLT SCHLICK
3  Tabulaturen etlicher lobgesang und lidlein uff die orgeln un lauten 1:17
 Kimberly Marshall Soloist
     
 
4  Salve Regina 0:22
 Syke Hart Soloist
     
 ARNOLT SCHLICK
5  Tabulaturen etlicher lobgesang und lidlein uff die orgeln un lauten 2:58
 Kimberly Marshall Soloist
     
 
6  Salve Regina 0:29
 Syke Hart Soloist
     
 ARNOLT SCHLICK
7  Tabulaturen etlicher lobgesang und lidlein uff die orgeln un lauten 1:45
 Kimberly Marshall Soloist
     
 
8  Salve Regina 0:09
 Syke Hart Soloist
     
 ARNOLT SCHLICK
9  Tabulaturen etlicher lobgesang und lidlein uff die orgeln un lauten 2:30
 Kimberly Marshall Soloist
     
 HANS KOTTER
10  Salve regina 2:01
 Kimberly Marshall Soloist
     
 ARNOLT SCHLICK
 Tabulaturen etlicher lobgesang und lidlein uff die orgeln un lauten  
11 Pete quid vis 2:45
 Kimberly Marshall Soloist
     
12 Hoe losteleck (How Beautiful) 3:18
 Kimberly Marshall Soloist
     
 PAUL HOFHAIMER
13  Was ich durch Gluck 1:16
 Kimberly Marshall Soloist
     
14  Zucht eer und lob 1:30
 Kimberly Marshall Soloist
     
 ARNOLT SCHLICK
15  Tabulaturen etlicher lobgesang und lidlein uff die orgeln un lauten 2:10
 Kimberly Marshall Soloist
     
 HEINRICH ISAAC
16  Benedictus a 3 2:15
 Kimberly Marshall Soloist
     
 ARNOLT SCHLICK
17  Tabulaturen etlicher lobgesang und lidlein uff die orgeln un lauten 1:51
 Kimberly Marshall Soloist
     
 CONRAD PAUMANN
18  Incipit Fundamentum M. C.P.C. (189) 1:06
 Kimberly Marshall Soloist
     
19  Sequuntur redeuntes 0:59
 Kimberly Marshall Soloist
     
20  Redeuntes in idem 1:53
 Kimberly Marshall Soloist
     
 ARNOLT SCHLICK
21  Tabulaturen etlicher lobgesang und lidlein uff die orgeln un lauten 2:34
 Kimberly Marshall Soloist
     
 Maria zart  
22 Maria zart 1:26
 Syke Hart Soloist
     
 LEONHARD KLEBER
23 Maria zart 2:48
 Kimberly Marshall Soloist
     
 ARNOLT SCHLICK
24  Tabulaturen etlicher lobgesang und lidlein uff die orgeln un lauten 1:37
 Kimberly Marshall Soloist
     
 
25  Da pacem Domine 0:32
 Syke Hart Soloist
     
 ARNOLT SCHLICK
 Tabulaturen etlicher lobgesang und lidlein uff die orgeln un lauten  
26 Da pacem a 3 2:09
 Kimberly Marshall Soloist
     
27 Da pacem a 4 2:00
 Kimberly Marshall Soloist
     
28 Da pacem a 4 2:01
 Kimberly Marshall Soloist
     
 HANS BUCHNER
29  Agnus Dei primum, ad festum trium regum 1:24
 Kimberly Marshall Soloist
     
 
30  Agnus Dei 0:29
 Syke Hart Soloist
     
 HANS BUCHNER
31  Agnus Dei secundum 2:03
 Kimberly Marshall Soloist
     
 ARNOLT SCHLICK
32  Ascendo ad Patrem meum a 2 - Ascendo ad Patrem meum a 10 3:26
 Kimberly Marshall Soloist