XINGHAI XIAN
 The Yellow River Cantata  
1 I. Song Of The Yellow River Boatmen 4:20
 
 Ding Cao
     
2 II. Ode to The Yellow River 5:32
 
 Ding Cao
     
3 III. Ballad Of The Yellow Waters 5:11
 
 Ding Cao
     
4 IV. Dialogue Song By The Yellow River 3:27
 
 Ding Cao
     
5 V. Lament To The Yellow River 6:30
 
 Ding Cao
     
6 VI. Defending The Yellow River 3:20
 
 Ding Cao
     
7 VII. Shout Aloud, Yellow River! 6:01
 
 Ding Cao
     
  CHENGZONG YIN / FEI-SHENG XU / LI HONG SHENG / SHUCHENG SHI / WANGHUA CHU / ZHUANG LIU
 The Yellow River Piano Concerto  
8 I. Prelude: Song Of The Yellow River Boatmen 3:32
 Cheng-zong Yin piano
 Adrian Leaper
     
9 II. Ode To The Yellow River 4:19
 Cheng-zong Yin piano
 Adrian Leaper
     
10 III. The Yellow River In Wrath 6:48
 Cheng-zong Yin piano
 Adrian Leaper
     
11 IV. Defending The Yellow River 6:33
 Cheng-zong Yin piano
 Adrian Leaper