FERROUD, P.-O.: Symphony in A major / Types / Foules / Serenade (Laroche, Lyon National Orchestra, Krivine)

     
 PIERRE-OCTAVE FERROUD
     
 Symphony in A major  
1 I. Vivace 6:23
 Emmanuel Krivine Conductor
 Krivine, Emmanuel
2 II. Andante: espressivo assai 9:30
 Emmanuel Krivine Conductor
 Krivine, Emmanuel
3 III. Allegro con brio 7:58
 Emmanuel Krivine Conductor
 Krivine, Emmanuel
     
 Types  
4 I. Vieux beau 4:16
 Elisabeth Laroche Soloist
5 II. Bourgeoise de qualite 3:19
 Elisabeth Laroche Soloist
6 III. Businessman 3:51
 Elisabeth Laroche Soloist
     
7  Foules 11:02
 Emmanuel Krivine Conductor
 Krivine, Emmanuel
     
 Serenade  
8 I. Berceuse 3:56
 Emmanuel Krivine Conductor
 Krivine, Emmanuel
9 II. Pavane 2:25
 Emmanuel Krivine Conductor
 Krivine, Emmanuel
10 III. Spiritual 2:16
 Emmanuel Krivine Conductor
 Krivine, Emmanuel