1  Gyoumrva parer 8:36
     
2  Es me gharib blbuli pes 4:12
     
3  Hayots akhchikner 4:44
     
4  Dzenet khahtzir ounis - Ari indz angadj kal 4:40
     
5  Vakhenam knem 3:07
     
6  Horovel 5:06
     
7  Hol ara ezo 2:43
     
8  Sari sirun yar 4:14
     
9  Erzroumi shoror 4:14
     
10  Ser, im sirun es 3:47
     
11  Khnai vur jan im 4:28
     
12  Tuy-tuy - Khazakhi 6:36