BIN LIU
1  Full Moon at My Homeland 9:12
     
 N/A NOT APPLICABLE
2  Sentimental Thoughts 7:45
     
 DA-TONG LI
3  Harvest Celebration 3:36
     
 SONG TING ZHAO
4  Spring Orchids 4:20
     
 BAO-SHENG NING
5  Spring in Xiangjiang 5:13
     
 ZI-CUN FENG
6  Happy Reunion 2:56
     
 DI MA
7  The air of QinChuan 4:34
     
 GUANLE LIU
8  Bird in the Shade 3:14
     
 XIAN-WEI JIANG
9  Journey to Suzhou 4:31
     
 SONG TING ZHAO
10  Morning 5:15
     
  TRADITIONAL
11  Mountain Song 3:42
     
 Qiu-ming Dong dizi
 Yong-ji Wang