ZHU, J.: Heroic Poems (The) (Shanghai Symphony Chorus and Orchestra, Peng Cao)

 JIANER ZHU
     
 The Heroic Poems  
1 Mount Liupan 11:27
2 Jinggang Mountains 7:54
3 Dabodi 6:16
4 Mountains - Three Short Poems 6:54
5 Loushan Pass 6:25
6 The Long March 10:51
     
 Bo Wu tenor
 Feng Zhang baritone
 Peng Cao