JAMES TROTT
     
1  Crown Chakra (Sahasrara) 3:58
     
2  Brow Chakra (Ajna) 1:59
     
3  Throat Chakra (Vishudda) 1:59
     
4  Heart Chakra (Anahata) 1:59
     
5  Solar Plexus (Manipura) 1:59
     
6  Sacral Chakra (Svadhisthara) 1:59
     
7  Root or Base Chakra (Muladhara) 2:06
     
8  Reiki Sleep 43:21
     
  Llewellyn Guitar, Keyboards, Healing Chimes, Singing Bowls