JOHANN STRAUSS II
     
1  Kaiser (Emperor), Op. 437 11:23
     
2  Geschichten aus dem Wienerwald (Tales from the Vienna Woods), Op. 325 12:52
     
3  Kunstler-Leben (Artist's Life), Op. 316 9:39
     
4  Nordseebilder (Northsee Pictures), Op. 390 8:46
     
5  An der schonen, blauen Donau (The Beautiful Blue Danube), Op. 314 10:24
     
6  Rosen aus dem Suden (Roses from the South), Op. 388 9:53
     
 Yakov Kreizberg Featured Artist
 Kreizberg, Yakov