RICHARD STRAUSS
     
1  Don Juan, Op. 20, TrV 156 17:16
     
2  Tod und Verklarung (Death and Transfiguration), Op. 24, TrV 158 23:47
     
3  Till Eulenspiegels lustige Streiche (Till Eulenspiegel's Merry Pranks), Op. 28, TrV 171 15:04
     
4  Intermezzo, Op. 72, TrV 246a 7:22
     
 Marc Albrecht Featured Artist
 Albrecht, Marc