Songs by Schubert  
   
 FRANZ SCHUBERT
1  Der Strom, D565 1:40
2  Auf der Donau, D553 3:20
3  Lied eines, Schiffers an die Dioskuren, D360 3:03
4  Nachstück, D672 5:28
5  Viola, D786 13:30
6  Abendstern, D806 2:17
7  Gondelfahrer, D808 1:58
8  Auflösung, D807 3:10
9  Widerschein, D949 3:45
10  Alinde, D904 3:52
11  Raslose Liebe, D138 1:16
12  Geheimes, D719 1:53
13  Versunken, D715 2:06
14  Der Winterabend, D938 7:20
15  Die Sterne, D939 3:16
16  Strophe aus 'Die Götter Griechenlands', D677 5:16
   
  encores  
17  An den Mond, D259 3:29
18  Spoken introduction (Julius Drake) 0:16
19  An den Mond, D296 6:20
  TT 73:15      
   
 Ian Bostridge tenor
 Julius Drake piano