SCHUBERT, F.: Part Songs for Male Voices (Complete), Vol. 3 (Die Singphoniker)

     
     
 FRANZ SCHUBERT
1  Wein und Liebe, D. 901 3:19
     
2  Ruhe, schonstes Gluck der Erde, D. 657 5:04
     
3  Verschwunden sind die Schmerzen, D. 88 1:20
     
  OSSIAN
4  Bardengesang, D. 147 1:38
     
 FRANZ SCHUBERT
5  Die Burgschaft, D. 435 1:41
     
6  Leise, leise lasst uns singen, D. 635 1:10
     
 HEINRICH HUTTENBRENNER
 3 Quartets, Op. 64, D. 825  
7 No. 1. Wehmut, D. 825 4:49
     
 ERNST SCHULZE
8 No. 2. Ewige Liebe, D. 825a 4:58
     
 HEINRICH HUTTENBRENNER
9 No. 3. Flucht, D. 825b 3:26
     
 FRANZ SCHUBERT
10  Lacrimoso son io, D. 131 2:49
     
11  Das Leben, D. 269a 1:39
     
 FRIEDRICH WILHELM KRUMMACHER
12  Die Nacht, Op. 17, No. 4, D. 983c 2:40
     
 FRANZ SCHUBERT
13  Nachtmusik, Op. 156, D. 848 3:33
     
 F GRAFFER
14  Trinklied aus dem 16. Jahrhundert, Op. 155, D. 847 2:01
     
 AARON POLLAK
15  Fruhlingslied, D. 914 4:46
     
 FRANZ SCHUBERT
16  Das stille Lied, D. 916 5:28
     
17  Fruhlingsgesang, D. 709 (1st version) 4:12
     
 JOHANN GABRIEL SEIDL
18  Grab und Mond, D. 893 2:37
     
 Singphoniker, Die Ensemble