Chamber Music - WANG, Jianzhong / HUA, Yan-jun / XUE, Chengqian / SHA, Han Kun / HUANG, Hu-Wei / CUI, Shi-Guang (China Song) (Shanghai Quartet)

     
     
 GANG CHEN
1  Miaoling de zaochen (Dawn on the Miao Mountains) (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet) 3:56
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
 YI-WEN JIANG
 5 Yunnan Folk Songs (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)  
2 No. 1. Dali Girl 1:26
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
3 No. 2. Following the Brother 0:54
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
4 No. 3. Puzzle Tune 1:06
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
 JIANZHONG WANG
5 No. 4. Mountain Song 1:51
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
 YI-WEN JIANG
6 No. 5. Dragon Lantern Tune 1:29
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
7  Reflection of the Moon in the Er-Quan Spring (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet) 7:09
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
8  Caprice (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet) 5:16
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
 HAN KUN SHA
9  Shepherd's Song (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet) 4:52
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
 JING-PING ZHANG
10  Harvest Celebration (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet) 3:29
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
 BI-GUANG TANG
11  Liu Yang River (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet) 2:45
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
 QI MING LU
12  Young Soldier's Joy (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet) 2:59
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
 ZU-XIN JIANG
 Temple Fair (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)  
13 No. 1. A Busker's Little Tune 2:20
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
14 No. 2. Double Dance 1:27
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
 YI-WEN JIANG
15  Yao Dance (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet) 6:38
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
 HU-WEI HUANG
 Pictures from Bashu (arr. Yi-Wen Jiang for flute, violin, viola and cello)  
16 No. 1. Morning Song 1:32
 Eugenia Zukerman Soloist
     
17 No. 2. Echo in a Deep Valley 1:15
 Eugenia Zukerman Soloist
     
18 No. 3. Lyrical Tune 1:47
 Eugenia Zukerman Soloist
     
19 No. 4. Xuanzi Dance 1:09
 Eugenia Zukerman Soloist
     
20 No. 5. Spring in Chengdu 2:47
 Eugenia Zukerman Soloist
     
21 No. 6. Evening Dance at Aba 1:08
 Eugenia Zukerman Soloist
     
 SHI-GUANG CUI
 Shandong Folk Suite (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet)  
22 No. 1. Native Tune 2:03
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
23 No. 5. Drizzle 5:14
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble
     
 FENG LIU
24  Red Flowers in Bloom (arr. Yi-Wen Jiang for string quartet) 4:24
 Sophisticated Lady Jazz Quartet Ensemble