CHENGZONG YIN / FEI-SHENG XU / LI HONG SHENG / SHUCHENG SHI / WANGHUA CHU / ZHUANG LIU
 The Yellow River Piano Concerto  
1 I. Prelude: The Song of the Yellow River Boatmen 3:32
 Adrian Leaper
     
2 II. Ode to the Yellow River 4:19
 Adrian Leaper
     
3 III. The Yellow River in Wrath 6:48
 Adrian Leaper
     
4 IV. Defend the Yellow River 6:34
 Adrian Leaper
     
  TRADITIONAL
5  Colourful Clouds Chasing the Moon (arr. J. Wang and C. Yin) 2:50
     
 CHENGZONG YIN
6  Happy Loso 1:56
     
 TONG SANG
 Inner-Mongolian Folk Songs  
7 No. 1. Elegie 3:37
     
8 No. 2. Friendship 1:00
     
9 No. 3. Nostalgia 1:05
     
10 No. 4. Grassland Love Song 1:13
     
11 No. 5. Children's Dance 0:37
     
12 No. 6. Sorrow 1:38
     
13 No. 7. Dance 1:11
     
  CHO-CHIANG WU / MINGXIN DU
 The Mermaid Suite  
14 I. Ginseng 2:18
     
15 II. Coral 1:35
     
16 III. Waterweed 3:02
     
17 IV. Wedding Scene 1:49
     
  TRADITIONAL / JIANZHONG WANG
18  Red Lilies Crimson and Bright (arr. Jianzhong Wang for piano solo) 4:35
     
19  3 Variations on an Ancient Chinese Melody (arr. Jianzhong Wang for piano solo) 8:21
     
 Cheng-zong Yin piano