JOSEF LANNER
1  Ankunfts-Walzer, Op. 34 7:01
     
 JOHANN STRAUSS I
2  Reise-Galopp, Op. 85 2:27
     
3  Souvenir de Carneval, Op. 200 6:18
     
4  Eisenbahn-Lust-Walzer, Op. 89 7:36
     
 FRANS HOYER
5  Jernban-Galopp 2:52
     
 JOHANN STRAUSS II
6  Reiseabenteuer, Op. 227 9:21
     
 JEAN MEYER
7  Jernvags-Galopp 4:40
     
 EDUARD STRAUSS
8  Glockensignale, Op. 198 7:08
     
 JOSEF STRAUSS
9  Gruss an Munchen, Op. 90 3:33
     
 EDUARD STRAUSS
10  Mit Dampf, Op. 70 2:11
     
11  Lustfahrten, Op. 177 7:13
     
12  Tour und Retour, Op. 125 3:57
     
 TRAUGOTT GRAHL
13  Sveas helsning till Nore (Greetings from Norway) 9:34
     
 HANS CHRISTIAN LUMBYE
14  Kobenhavns Jernbanedamp Galop (Copenhagen Steam Railway Galop) 4:18
 Mika Eichenholz