Tang, Xiaofeng -Pipa

     
 TIAN-HUA LIU
1  Xu lai (Emptiness) 05:54
     
  ANONYMOUS
2  Ping sha luo yan (Wild Geese Alighting on a Sandbank) (arr. Dajun Yang for pipa) 09:08
     
 HOUYUAN WU
3  Lamentation on Reading Bai Juyi's Song of the Lute 10:23
     
 GANG CHEN
4  The Sun Shines on Taxkorgan (arr. Chen Yin for pipa and piano) 07:58
 Lei Wang Soloist
     
 DEHAI LIU
5  Shao ling liu jun (The Six Steeds of Zhaoling) 08:22
     
 GUANREN GU
6  Pipa Concerto, "Hua Mulan" (arr. for pipa and piano) 18:44
 Lei Wang Soloist
     
 Xiaofeng Tang Soloist