TRADITIONAL
     
1  Barukh Habba (Psalm 118:26-29) 1:15
     
2  Shira Hadasha (Morning Liturgy) 1:11
     
 Chants and Elegies for Tisha B'av: Evening Kinot  
3 Eikha - Book of Lamentations excerpt: 2:1-5 2:41
4 Aleikhem Eda K'Dosha 2:26
5 Al Heikhali Ev'ke 2:38
     
 Chants and Elegies for Tisha B'av: Morning Kinot  
6 Eikha Tzon Haharega 4:16
7 G'Rushim 2:43
8 Ev'ke V'al Shod Z'vulai 1:56
9 Heikhal Adonai 3:48
10 Bore Ad Ana 5:10
11 Shirat Hayyam - Exodus 14:26-31; 15:1-10 4:37
12 Ahot K'tanna (Rosh Hashana eve) 4:19
13 Aseret Haddibb'rot - Exodus 20:2-17 5:01
14 Haftarat Vayikra - excerpt: Preliminary Benediction Isaiah 43:21-26 1:58
15 Et Sha'arei Ratzon (Rosh Hashana morning) 1:25
16 Haftarat T'tzave - excerpt: Ezekiel 43:10-15 2:31
     
 Shabbat: Kabbalat Shabbat and Sabbath Evening Liturgy  
17 Mizmor L'david (Psalm 29) 1:25
18 Mizmor Shir L'yom Hashabbat - Tov L'hodot (Psalm 92) 2:59
19 Hashkivenu 2:21
20 Kaddish Shalem 2:28
     
 Torah Reading: Parashat Emor  
21 Leviticus 22:26-33 0:57
22 Leviticus 23:33-44 2:15
23 Ein Keloheinu (High Holy Day melody) 1:30
     
 Donald Barnum choirmaster
 Ira Rohde cantor
 Neil Levin