Vocal Recital: Sze, Yi-Kwei - Chinese Songs (1950)

     
  TRADITIONAL
1  All Red The River 2:12
 Nancy Lee Soloist
     
 ZHIYI LI
2  Separated by the Yangtze River 2:14
 Yi-Kwei Sze Soloist
     
  TRADITIONAL
3  Song of the Hoe 3:37
 Nancy Lee Soloist
     
 XUEQIN CAO
4  Song of the Red Bean 2:42
 Yi-Kwei Sze Soloist
     
 HONGLIANG DUANMU
5  On the Jialing River 2:50
 Yi-Kwei Sze Soloist
     
 YUANREN ZHAO
6  How can I not think of her? 3:49
 Yi-Kwei Sze Soloist
     
 BANNONG LIU
7  Drinking Song 1:09
 Yi-Kwei Sze Soloist
     
 XUEAN LIU
8  The Great Wall 2:45
 Yi-Kwei Sze Soloist