CHEN, G. / HE, Z.H.: Butterfly Lovers Piano Concerto (The) / CHU, W.H.: The Yellow River Piano Concerto (Jie Chen, New Zealand Symphony, C. Kuan)

     
     
 LI HONG SHENG
 The Yellow River Piano Concerto  
1 I. Prelude: The Song of the Yellow River Boatmen 3:39
 Jie Chen Soloist
     
 WANGHUA CHU
2 II. Ode to the Yellow River 4:11
 Jie Chen Soloist
     
 ZHUANG LIU
3 III. The Yellow River in Wrath 7:06
 Carolyn Kuan Soloist
     
 WANGHUA CHU
4 IV. Defend the Yellow River 6:58
 Carolyn Kuan Soloist
     
 GANG CHEN
5  The Butterfly Lovers Violin Concerto (arr. Gang Chen for piano and orchestra, edited by Jie Chen) 27:06
 Jie Chen Soloist
 Kuan, Carolyn