Chamber Music for Xiao and Recorder (Dialogue: East Meets West) (Chen Yue, Michala Petri)

     
     
 YAO HU
1  Rong (Fusion) 8:04
 Yue Chen Soloist
     
 METTE NIELSEN
2  Stream 5:43
 Michala Petri Soloist
     
 RUI LI
3  Peng Zhuang (Sparkling-Collision) 6:29
 Michala Petri Soloist
     
 PERNILLE LOUISE SEJLUND
4  Butterfly-Rain 8:20
 Michala Petri Soloist
     
 GANG CHEN
5  The Greeting from Afar 6:28
 Yue Chen Soloist
     
 ANDERS MONRAD
6  East/West-project 16 6:29
 Yue Chen Soloist
     
 CHAOKETU SIQIN
7  Yan Gui (The wild goose comes back home) 7:32
 Yue Chen Soloist
     
 KASPER ROFELT
8  Ciconflexe 5:24
 Yue Chen Soloist
     
 RUOMEI CHEN
9  Jue (Very rare and fine jade) 6:22
 Michala Petri Soloist
     
 BENJAMIN DE MURASHKIN
10  Cascades 6:49
 Michala Petri Soloist