MOREIRA, Airto / PURIM, Flora / FARRELL, Joe: Three-Way Mirror

     
     
 TIAO NETO
1  Treme terra 4:13
 Mark Egan Soloist
     
 AIRTO MOREIRA
2  Misturada 6:17
 Randy Tico Soloist
     
 KEI AKAGI
3  The Return 7:07
 Kei Akagi Soloist
     
 MARK EGAN
4  Three-Way Mirror 5:17
 Randy Tico Soloist
     
 AIRTO MOREIRA
5  San Francisco River 4:50
 Kei Akagi Soloist
     
 VITOR MARTINS
6  Comecar de novo 3:50
 Airto Moreira Soloist
     
 MILTON NASCIMENTO
7  Lilia 12:40
 Mark Egan Soloist
     
 MARK EGAN
8  Plane to the Trane 8:42
 Kei Akagi Soloist